Archiwum autora: rowerem

Trasa nr 18 (40 km)

Ulicą Składową udajemy się do Annoboru Kolonii. Za wiaduktem na obwodnicy miasta Lubartowa skręcamy w prawo. Jedziemy wzdłuż obwodnicy, po lewej stronie drogi w pobliskim lesie mijamy Cmentarz Wojenny z okresu I Wojny Światowej.

Cmentarz założony w 1915 roku na planie prostokąta o wymiarach 36 na 32 m, ogrodzony metalową siatką. Pierwotnie znajdowało się tu 100 mogił zbiorowych i pojedynczych, na których stały drewniane krzyże z tabliczkami. Obecnie większość mogił zniszczona. W ewidencji austro-węgierskiej ujęty jako „EHEENFRIEDHOF NR 1 ANNOBÓR”. W ewidencji międzywojennej widnieje jako Cmentarz Wojenny nr 1 w Nowodworze. Pierwotnie pochowano tu 429 żołnierzy austro-węgierskich (z 14, 36, 55, 58 i 59 pułku piechoty oraz z 6, 7, 8, 9, 10 przemyskiego, 11, 12, 18, 28 i 34 pułku piechoty Landsturm), 1 sanitariusza austro-węgierskiego oraz 193 żołnierzy rosyjskich (z 14, 15, 107, 187 pułku piechoty), poległych między 4 a 10 sierpnia 1915 roku.W 1934 roku przeniesiono tu szczątki żołnierzy z Cmentarza Wojennego nr 2 w Nowodworze (197 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich, poległych w okresie 4-8 sierpnia 1915 roku) i z Majdanu Kozłowieckiego (8 żołnierzy poległych 5-6 sierpnia 1915 roku). W latach trzydziestych XX wieku przeniesiono tu również szczątki z Cmentarza Wojennego w Kozłówce (140 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich) m.in. z 22 i 29 czernihowskiego pułku piechoty).

W roku 1940 obiekt odnowili żołnierze niemieckiego batalionu budowniczego Luftwaffe. W czasie tych prac wykonano okrągły cokół z dużych kamieni polnych, w których osadzono drewniany krzyż (uległ on zniszczeniu w 1944 roku). Zbudowano też betonowy pomnik (obecnie mocno zniszczony). W jednym z rogów cmentarza zachował się pamiątkowy głaz z wyrytym konturem Żelaznego Krzyża oraz napisem: FRIEDHOF WIEDERBEREGESTELLT VOR LUFTWAFFESBAUBAT. Staraniem Urzędu Gminy Lubartów pod koniec lat dziewięćdziesiątych dokonano remontu cmentarza, odnowiono ogrodzenie, ustawiono tablicę informacyjną, odnowiono obelisk, na obelisku zainstalowano wysoki metalowy krzyż. Po 2000 roku na istniejących mogiłach ustawiono drewniane krzyże oraz odnowiono tablicę informacyjną.

Jedziemy dalej wzdłuż obwodnicy do miejscowości Wincentów. Kończy się dróżka asfaltowa. Przecinamy drogę krajową E19 i skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Dojeżdżamy do ulicy Północnej, skręcamy w lewo. Jedziemy prosto do ulicy Kopernika, gdzie skręcamy także w lewo. Za kościołem parafialnym i przydrożną kapliczką skręcamy w prawo. Jedziemy w kierunku miejscowości Lisów. W Lisowie za sklepem skręcamy w drogę polną w prawo. Za kilkaset metrów objeżdżamy kapliczkę, położoną na skarpie, dookoła i udajemy się w dół, łąkami do miejscowości Szczekarków. Dojeżdżamy do Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie. Za szkołą skręcamy w lewo w drogę asfaltową w kierunku Parczewa. Drogą tą dojeżdżamy do miejscowości Klementynów. W Klementynowie na wysokości przystanku autobusowego (z wysokim przydrożnym krzyżem), skręcamy w prawo i jedziemy prosto do lasu, aż pojawi się cmentarz żołnierzy austro- węgierskich i rosyjskich.

Cmentarz założony w 1915 roku na planie litery L. Pierwotnie otoczony wałem i rowem, obecnie niskim betonowym murkiem. Składał się z 36 mogił zbiorowych i pojedynczych. Obecnie duża część mogił zatarta, istniejące mogiły obramowane betonem. Pochowano tu około 160 żołnierzy austro-węgierskich (z 62 pułku piechoty oraz z 10 i 17 pułku strzelców) i rosyjskich, poległych w sierpniu 1915 roku. W latach dziewięćdziesiątych cmentarz został odnowiony, na mogiłach postawiono nowe drewniane krzyże, zainstalowano tablicę informacyjną dotyczącą cmentarza.

Przy cmentarzu skręcamy w prawo, dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w miejscowości Tarło, skręcamy w prawo. Po przejechaniu około dwustu metrów, skręcamy w lewo w drogę 821. Dojeżdżamy do Kol. Tarło i udajemy się na wprost w kierunku miejscowości Pałecznica. Na początku Pałecznicy nie skręcamy tak jak prowadzi droga główna, tylko jedziemy prosto kilkadziesiąt metrów, a następnie skręcamy w prawo. Przed Szkołą Podstawową skręcamy w lewo. Droga ta (główna) doprowadzi nas do zalewu w Pałecznicy. Zawracamy, jedziemy skrajem lasu i po przejechaniu około 1 km, skręcamy w lewo w leśny dukt, którym dojedziemy do miejscowości Wola Sernicka. Przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie dróg w Woli Sernickiej i główną drogą udajemy się w kierunku miejscowości Nowa Wola. Jedziemy przez las. Na końcu lasu skręcamy w lewo, jedziemy skrajem lasu około 1 km i odnajdujemy następny cmentarz wojskowy.

Założony w 1915 roku. W północno-zachodniej części cmentarza znajduje się duży kopiec – zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich. Na wschód od kopca położone są 4 rzędy mogił. W ewidencji wojennej obiekt figuruje jako cmentarz nr 2 w Ruskowoli – las Baran (Ruskawola – ówczesna nazwa miejscowości Nowa Wola). Pierwotnie pochowano tu nieznaną liczbę żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich, poległych w sierpniu 1915 roku. W 1934 roku przeniesiono tu szczątki żołnierzy z cmentarza wojennego w Brzostówce (41 żołnierzy, w tym 38 niemieckich z 21, 45, 49, 74, 120, 122 i 146 pułku piechoty, z 2 pułku dragonów gwardii, z 201 i 209 kompanii pionierów oraz z 105 oddziału budowy mostów, a także 1 żołnierza rosyjskiego i cywilnego woźnicę. W tym samym roku w ramach porządkowania cmentarzy wojennych przeniesiono także szczątki żołnierzy z cmentarza znajdującego się w Wólce Zawieprzyckiej – 95 żołnierzy niemieckich i 6 żołnierzy rosyjskich. Obecnie cmentarz staraniem Urzędu Gminy Serniki został odnowiony, postawiono nowe drewniane krzyże oraz zainstalowano tablicę informacyjną.

Wracamy do drogi głównej, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Nowej Woli. Przejeżdżamy skrzyżowanie dróg na wprost i po przejechaniu około 500 metrów odnajdujemy kolejny cmentarz wojskowy, tym razem cmentarz żołnierzy niemieckich – 91 Oldenburskiego Pułku Piechoty z 1915 roku.

Na cmentarzu znajdują się dwie mogiły zbiorowe i 8 pojedynczych – 134 żołnierzy niemieckich. Centralnym punktem cmentarza jest pomnik wykonany z białego marmuru. Na pomniku został wyryty motyw stylizowanej litery P zwieńczonej koroną i otoczonej koliście wieńcem laurowym. Pod płaskorzeźbą widnieje biblijny tekst: DEN TAPFEREN SOLDATEN DES OLDENBURGISCHEN INF.REGTS.91 GEFALLEN BEI RUSKAOLDENBURGISCHEN INF.REGTS.91 GEFALLEN BEI RUSKA WOLA VON 5-6 AUGUST 1915 UM GEDACHTNIS (WOLA VON 5-6 AUGUST 1915 UM GEDACHTNIS (bohaterskim żołnierzom 91-ego Oldenburskiego Pułku Piechoty poległym pod Ruską Wolą 5-6 sierpnia 1915 – ku pamięci). W okresie PRL obiekt bardzo zaniedbany. W 1999 roku staraniem Urzędu Gminy w Sernikach cmentarz został uporządkowany.

Zawracamy. Naprzeciwko Szkoły Podstawowej skręcamy w lewo, jedziemy między zabudowaniami, dojeżdżamy do drogi asfaltowej, gdzie również skręcamy w lewo. Droga ta zaprowadzi nas do miejscowości Czerniejów. Dalej doliną rzeki Wieprz udajemy się przez miejscowość Serniki aż do kładki na rzece Wieprz. Po przekroczeniu rzeki Wieprz, przez łąki udajemy się do Lubartowa.

* Źródła: Marcin Dąbrowski – Cmentarze Wojenne z lat I Wojny Światowej w dawnym Województwie Lubelskim, Janusz Piekałkiewicz – Kalendarium Wydarzeń I Wojny Światowej

Trasa nr 17 (58 km)

Wyruszamy z parkingu „Gaspolu” znajdującego się przy ulicy Gazowej w Lubartowie i udajemy się w kierunku południowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nowodworską. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo. Przed wiaduktem kolejowym skręcamy w prawo w ulicę Krańcową. Po przejechaniu około 1,5 km skręcamy także w prawo w ulicę Składową. Jedziemy drogą asfaltową przez miejscowości Annobór Kol., Annobór, Majdan Kozłowiecki, Wandzin. Za Wandzinem zjeżdżamy z drogi asfaltowej i jedziemy prosto wzdłuż torów kolejowych. Wjeżdżamy na drogę krajową E19 w Kopaninie. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów skręcamy w prawo w dróżkę asfaltową, która doprowadzi nas do Starego Tartaku. W Starym Tartaku skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas prosto w kierunku południowym do miejscowości Nasutów. W Nasutowie skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do miejscowości Krasienin. W Krasieninie skręcamy w prawo w drogę nr 809. Przez miejscowości Krasienin Kol., Starościn, Samoklęski dojeżdżamy do Kamionki. W Kamionce skręcamy w prawo w kierunku Lubartowa. Jedziemy główną drogą przez miejscowości Siedliska, Skrobów Kol. Na rogatce lubartowskiej skręcamy w prawo w ul. Gazową. Dojeżdżamy do parkingu „Gaspolu” – mety Lubartowskiego Święta Roweru.

Relaks i Sekcja Kolarska MKS Lewart AGS Lubartów

więcej…

Gmina Lubartów (wiejska)

Dzieje wsi wchodzących w skład Gminy Lubartów wiążą się z historią dóbr lubartowskich. Największy rozkwit tych terenów przypada na drugą połowę XVI wieku i związany był z działalnością rodu Firlejów. W 1523 roku wsie wchodzące w skład dóbr lubartowskich tj. Łucka i Szczekarków sprzedane zostały Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy herbu Lewart. Syn jego Piotr Firlej założył na gruntach tych wsi w 1543 roku miasto Lewartów. więcej…

Gmina Kamionka

Gmina Kamionka (dawniej gmina Kozłówka) – gmina wiejska w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim. W jej skład wchodzi 20 sołectw.Gmina koncentruje się na produkcji rolniczej. Dominują tutaj niewielkie gospodarstwa (średnia powierzchnia to 5 ha), jednak duża liczba osób pracuje poza rolnictwem, głównie w Lubartowie i Lublinie. Natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą specjalizują się głównie w handlu, budownictwie oraz usługach (za: wikipedia.pl). więcej…

Gmina Firlej

Firlej należy do tych miejsc regionu Lubelszczyzny, gdzie warto pojechać w porze wiosennych i letnich urlopów czy weekendów. Jest to znakomite miejsce gdzie można odpocząć od miejskiego gwaru, przebywając na łonie przyrody nabrać sił do ponownego rzucenia się w wir codziennych zajęć. Firlej jest dogodnie położony przy trasie komunikacyjnej Lublin – Białystok. więcej…

Wpadnij na rowerowe Cross Country!

Kolejna impreza rowerowa w ramach projektu „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” – „Rowerowe cross country” już 12 czerwca w Nowodworze. więcej…

Powiat Lubartowski

Powiat lubartowski położony jest w części północnej województwa lubelskiego. Zajmuje obszar leżący na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Znaczną część powiatu zajmuje falista równina morenowa, Wysoczyzna Lubartowska – mezoregion Mazowsza, a pozostałą część Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie, wchodzące w skład Polesia Lubelskiego. więcej…

Trasa nr 16 (34 km)

Wyruszamy z parkingu” Gaspolu ”znajdującego przy ulicy Gazowej  w Lubartowie i udajemy się w kierunku południowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nowodworską.Na skrzyżowaniu dróg, skręcamy w lewo. Przed wiaduktem kolejowym skręcamy w prawo w ulicę Krańcową. Po przejechaniu około 1 km  skręcamy także w prawo w ulicę Składową. Przejeżdżamy przez Annobór Kol., Annobór .Na końcu miejscowości Annobór zjeżdżamy z drogi asfaltowej  prosto do Lasu Kozłowieckiego / droga asfaltowa skręca pod kątem 90 stopni w lewo . Po przejechaniu około 500 metrów odbijamy po skosie w lewo. Przejeżdżamy przez Rezerwat „ Kozie Góry” i dojeżdżamy ścieżką asfaltową do dróżki leśnej Kopanina – Stary Tartak, gdzie skręcamy w prawo. Na pierwszym skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo w szeroką drogę leśną (po prawej stronie tej drogi ustawiony jest znak” Zakaz Zatrzymywania się i postoju”). Jedziemy do końca lasu nigdzie nie skręcając. Przejeżdżamy przez  miejscowość Nowy Staw. Dojeżdżamy do parkingu leśnego na którym zawracamy w prawo. Szeroką drogą leśną dojeżdżamy do Starego Tartaku. Po lewej stronie mijamy leśniczówkę, udajemy się w prawo w kierunku Kopaniny. Po przejechaniu około 3 km, skręcamy w lewo w  tą samą drogą, którą przyjechaliśmy z Lubartowa. Przez Rezerwat „Kozie Góry”, Annobór  ulicę Składową, Krańcową, Nowodworską  wracamy na parking „Gaspolu” –  metę III trasy Lubartowskiego Święta Roweru.

Trasa nr 15 (35 km)

Wyruszamy z parkingu” Gaspolu ”znajdującego się przy ulicy Gazowej  w Lubartowie i udajemy się w kierunku południowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nowodworską. Na skrzyżowaniu dróg, skręcamy w prawo. Po przejechaniu około pięciuset metrów przejeżdżamy przez obwodnicę miasta Lubartowa i dalej jedziemy prosto. Przejeżdżamy
przez miejscowość Nowodwór, Kozłówkę. W Kozłówce na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo i udajemy się w kierunku miejscowości Dąbrówka. Przejeżdżamy przez kompleks Lasów Kozłowieckich. Dojeżdżamy do miejscowości Dąbrówka. W Dąbrówce jedziemy cały czas główną drogą . Po prawej stronie mijamy niewielki zbiornik wodny i sklep. Dojeżdżamy do Wólki Krasinińskiej, jedziemy dalej prosto w kierunku Starościna. Przejeżdżamy przez miejscowość Biadaczka. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 809 Lublin-Przytoczno, skręcamy w prawo na Przytoczno. Jedziemy cały czas główną drogą aż do Samoklęsk. Mijamy po drodze rzeczkę Mininę, po prawej stronie Dworek rodu Weyssenhoffów z Zespołem Parkowym. Kontynuujemy jazdę prosto w kierunku Kamionki. W Kamionce po lewej stronie mijamy miejscowy cmentarz z okazałą kaplicą cmentarną Zamoyskich. Dojeżdżamy do centrum Kamionki do skrzyżowania dróg Michów – Lubartów, skręcamy w prawo w kierunku Lubartowa. Jedziemy główną drogą przez Siedliska, Skrobów Kolonię , Skrobów  aż do rogatki lubartowskiej. Na rogatce skręcamy w prawo w ulicę Gazową i dojeżdżamy do mety II trasy Lubartowskiego Święta Roweru.