O projekcie

Miasto Lubartów realizuje projekt pod nazwą „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa VII Kultura i turystyka międzyregionalna), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany w partnerstwie:

  • Lider Projektu : Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
  • Partner Projektu: Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów

Planowany do realizacji projekt w swym założeniu składa się z następujących, głównych elementów:

  • organizacja imprez turystycznych związanych z popularyzacją turystyki rowerowej oraz promocją oferty turystycznej Ziemi Lubartowskiej;
  • opracowanie i wydanie „Przewodnika Rowerowego – Okolic Lubartowa” prezentującego i opisującego 18 tras rowerowych
  • promocja produktu turystycznego – opracowanie „Strategii Promocji Produktu Turystycznego Ziemi Lubartowskiej”;

Celem bezpośrednim projektu jest „Wzrost wykorzystania potencjału Ziemi Lubartowskiej – wypromowana oferta turystyczna w zakresie rozwoju turystyki rowerowej”. Wpłynie to na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Lubartowskiej oraz Lubelszczyzny i wypromowaniu jej wizerunku  jako miejsca o dużej atrakcyjności turystycznej i kulturalnej, otwartej na turystę, zwłaszcza aktywną turystykę rowerową.

Projekt jest dofinansowany w 70 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu wynosi: 647 000,00 PLN.
Kwota uzyskanego dofinansowania:   452 900,00 PLN

Harmonogram imprez organizowanych w ramach Projektu:

Akcja
Termin
Szczegółowe informacje
Organizacja Rajdu „Rowerowa Majówka po Ziemi Lubartowskiej”
28 maja 2011 r.
Impreza turystyczna po trasach opisanych w przewodniku. Rajd „Rowerowa Majówka po Ziemi Lubartowskiej” otworzy cykl masowych imprez turystyczno-rekreacyjnych organizowanych w ramach realizacji projektu „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej”. Rajd będzie okazją do zaprezentowania atrakcyjnych turystycznie obszarów Ziemi Lubartowskiej. Rajd z udziałem osób o różnym stopniu umiejętności i sprawności w poruszaniu się na rowerze: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizacja imprezy „Rowerowe cross-country”
12 czerwca 2011 r.
Wyścig terenowy promujący turystykę rowerową terenową i warunki do jej uprawiania na obszarze Ziemi Lubartowskiej.
Organizacja imprezy „Lubartowskie Święto Roweru”
3 lipca 2011 r.
To główna impreza turystyczna w ramach projektu, obejmująca szereg: konkursów, imprez plenerowych, rajdów rowerowych po wyznaczonych trasach, występy artystyczne itp. W imprezie może wziąć udział łącznie ponad 7000 osób, będzie to wynik plasujący „Święto Roweru” wśród największych imprez rowerowych w Polsce i w Europie
Organizacja cyklu imprez letnich „Rowerowe Lato na Ziemi Lubartowskiej” – trzy rajdy rowerowe
Lipiec-wrzesień 2011 r.:
- Kamionka 24 lipca 2011 r.
- Firlej 7 sierpnia 2011 r.
- Lubartów 11 września 2011 r.
W ramach tego działania zostaną zorganizowane w okresie letnim trzy, w osobnych terminach, rajdy rowerowe promujące turystykę rowerową i obszar Ziemi Lubartowskiej. Na zakończenie każdego rajdu zostanie zorganizowany mini festyn, którego celem będzie popularyzacja walorów turystycznych i oferty turystycznej gmin na terenie, których będzie się odbywał. Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z samorządami gmin Lubartów, Firlej i Kamionka przyczynią się do integracji środowiska w zakresie przygotowywania i realizacji wspólnych imprez promujących turystykę rowerową na Ziemi Lubartowskiej.
Rajd rowerowy o Puchar Ziemi Lubartowskiej
24 września 2011 r.
Rajd przez Kozłówkę, Kamionkę, Firlej do Lubartowa ok. 40 km – promocja trasy rowerowej tzw. trójkąta; postoje w Kozłówce, Firleju i Lubartowie
Zawody BMX
25 września 2011 r.
Impreza dla młodzieży, teren z torami przeszkód będzie dedykowany dla tego typu zawodów: dla rowerów typu BMX oraz dla rowerów górskich.
Forum „Rozwój turystyki rowerowej szansą rozwoju turystyki na Ziemi Lubartowskiej”
12 października 2011 r.
Na forum zostaną zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, mediów, organizacji i instytucji działających w zakresie organizacji turystyki. Efektem Forum będą wnioski z dyskusji na temat szans i możliwości rozwoju turystyki rowerowej na Ziemi Lubartowskiej i w województwie lubelskim.
Prezentacja Strategii i zakończenie realizacji -Projektu – konferencja podsumowująca projekt „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej”
23 Listopada 2011 r.
Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca
z udziałem szerokiej reprezentacji środowiska związanego z turystyką, w tym szczególnie turystyką rowerową, władz lokalnych – samorządowych z terenu powiatu Lubartowskiego, przedstawicieli władz regionalnych, organizacji i instytucji biorących udział w projekcie, przedstawicieli organizacji i instytucji turystycznych z Lublina. Jednym z ważniejszych elementów konferencji będzie prezentacja Strategii, przyjęcie do realizacji nowych, wspólnych projektów promujących walory turystyczne Ziemi Lubartowskiej.
Udział w Targach Turystycznych
październik / listopad 2011 r.
Udział w targach umożliwi szeroką prezentację Ziemi Lubartowskiej z jej ofertą turystyczną, prezentację atrakcji turystycznych ważnych dla całego regionu z ofertą turystyki rowerowej – obejmującej szlaki rowerowe, kalendarz imprez turystycznych, bazę zabytków, imprez kulturalnych, bazę gastronomiczną. Udział w targach pozwoli na przedstawienie Ziemi Lubartowskiej mieszkańcom Lublina, województwa lubelskiego i Polski, ukazanie, że nie trzeba koniecznie wyjeżdżać daleko, aby ciekawie spędzić letni weekend lub wakacyjny urlop. Udział w targach będzie dostosowany do kalendarza tego typu imprez.